pro prodej e-booků, on-line kurzů, skupinových či individuálních rituálů a živých i online ženských kruhů a dalších akcí pro ženy.

Milá návštevnice webových stránek www.mesicnistezka.cz,

právě jsi se ocitla na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých e-booků (elektronických knih), on-line kurzů, vstupů na živé i online ženské kruhy a dalších akcí pro ženy. Na webových stránkách www.mesicnistezka.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jsi si nejspíš už přečetla podrobnosti o Tebou vybraném produktu nebo vzdělávací akci. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebuješ mít k dispozici před tím, než klikneš na objednávací tlačítko. Přečti si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváš i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečteš, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-booků, on-line kurzů (obojí dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno jen jako „produkty“) a objednávku ženských kruhů, skupinových či individuálních rituálů, workshopů, seminářů a vzdělávacích pobytů (dále jen „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí.

Samotný nákup produktů a objednávání vzdělávacích akcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a Tebou jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a Tebou jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Tvou objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o mně

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a vzdělávacích akcí jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou produkty a vzdělávací akce dodány?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?

VII. Vyloučení odpovědnosti

VIII. Odstoupení od Smlouvy

IX. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

X. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XII. Závěrem

I. Základní údaje o mně

Mgr. Barbora Ančincová

IČ: 09555331

Sídlo: č.p. 374, Halenkovice 763 63

E-mail: baru@mesicnistezka.cz

Telefon: +420 608470489

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Otrokovicích.

Nejsem plátce DPH

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem Ti k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

Kdo je Kupující?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná vzdělávací akci, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

Kdo je Spotřebitel?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jsi fyzická osoba a do objednávky uvedeš IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráš jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

Co je spotřebitelská smlouva?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíš sama a neliší se od běžné sazby účtované Tvým operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíš s použitím prostředků komunikace na dálku.

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Jak na objednávku a uzavření smlouvy?

1. Jako Kupující objednáváš produkty i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní nalezneš podrobný popis nabízených e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžeš očekávat. Na webovém rozhraní nalezneš i reference klientů, kteří produkty pořídili před Tebou. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníš své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vybereš konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vybereš způsob úhrady.

Před odesláním objednávky Ti je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešleš kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Tě budu informovat e-mailem zaslaným na Tvou elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Tvou elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena celá částka ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžeš svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech Tě mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty a vzdělávací akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. Jak je to s cenou a jak se platí?

1. CENA PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání Tvé objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Ti za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Tvé strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Ti v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Tvé objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Ti produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíš v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeň uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

 • Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáš číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdeš v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budeš nejspíš požádána o zadání číselného kódu, který obdržíš SMSkou od své banky.

 • Platba rychlým online bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate Tě přesměruje do Tvého internetového bankovnictví, kam se přihlásíš jako obvykle a zde potvrdíš už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budeš přesměrována zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budu bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Tady máš kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 10 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 2 dny před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Některé produkty je možné hradit formou splátkového kalendáře, více informací o tomto způsobu poskytuje část X. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty těchto VOP.

V. Jakým způsobem Ti budou produkty a vzdělávací akce dodány?

A. Dodací podmínky produktů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu Ti po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje ke Tvému uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíš po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů Ti bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Ti jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Při koupi online ženského kruhu či jiné akce Ti pošlu odkaz na videohovor na Tebou uvedený mail v objednávce nejpozději v den konání akce.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U e-booků a on-line kurzů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a Ty jako Kupující jsi již cenu hradila, obdržíš do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle Tvého výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Ti platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jsi oprávněna svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jsi již uhradila cenu a zrušíš účast nejpozději 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude Ti vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná.

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s harwarem a softwarem a autorskými právy?

1. Digitální obsah (e-book) zasílám pouze Tobě, jako Kupujícímu, na Tvou elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měla k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Tvého internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. V případě online akce (tedy akce konané přes platformu umožňující videohovory, například Zoom) je potřeba funkční připojení k internetu, počítač či mobilní telefon s mikrofonem a kamerou. Ani v tomto případě neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Tvého internetového připojení.

3. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Tobě, jak je v praxi použiješ a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhneš. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíš po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Tvého uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazuješ se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazuješ udržovat své údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Tvých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Ti uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Tvých povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. Vyloučení odpovědnosti

1. Všechny moje produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávám jsou pouze návody a doporučení. Nejsem jakkoliv odpovědna za Tvůj úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza Tvé pocity, zdravotní stav a stavy, které můžeš prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jsi plně svéprávná a plně zodpovědná za své jednání, chování a své rozhodování. Tvůj úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. Tvých dovedností, možností, znalostí, schopností, zdravotního stavu apod.

2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bych Tě ráda upozornila na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Tvé zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíš či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

3. Ráda bych Tě upozornila, že informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. E-BOOKY A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máš jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsem si kvalitou e-booků i on-line kurzů jistá a současně si přeji, abys měla možnost si je v klidu prostudovat, dávám všem Spotřebitelům možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 15 dnů od dodání e-booku anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy Ti byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodneš této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na baru@mesicnistezka.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který nalezneš zde. V případě použití vzorového formuláře Ti bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíš nijak odůvodňovat.

2. VZDĚLÁVACÍ AKCE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti). V případě balíčku více vstupů na živé ženské kruhy Ti po vzájemné domluvě vrátím částku rovnou ceně za nevyčerpané vstupy. V tomto případě mne kontaktuj e-mailem na baru@mesicnistezka.cz.

4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance Ti vrátím peníze, které jsem od Tebe přijala jako platbu za e-book nebo on-line kurz. Peníze Ti vrátím stejným způsobem, jakým jsi je uhradila, leda bys souhlasila s jiným způsobem platby, se kterým by pro Tebe nebyly spojeny další náklady.

5. V případě, že by z Tvé strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od Tebe obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím Ti ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

6. Jak Ty jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

7. Je-li Ti společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Tvé strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jsi povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající Ti odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jsi-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jsi-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejsi-li spotřebitelem, odpovídám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máš právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžeš požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíš od Smlouvy anebo neuplatníš právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžeš požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžeš žádat i v případě, že bych nebyla schopna Ti nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by Ti zjednání nápravy působilo značné obtíže. U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

5. Práva z vadného plnění Ti nenáleží, pokud bys před převzetím produktu věděla, že produkt má vadu, anebo bys vadu sama způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u mě uplatníš bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud Ti e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontroluj nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenalezneš, uplatni reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíš i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Ti poskytnu písemné potvrzení.

X. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

A) Podmínky splátkového prodeje

 1. Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených prodejcem.
 2. Splátkový kalendář – počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách produktu.
 3. Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
 4. V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
 5. V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp.odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou e-mailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
 6. Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí  splátky řádně a včas.
 7. Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
 8. Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
 9. U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
 10. Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
 11. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl zákazníkovi zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle OP.

XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máš-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktuj mě prosím na elektronické adrese baru@mesicnistezka.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžeš obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Závěrem

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezmi, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 30. 9. 2020